Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Tämä on MyJemma Oy Ltd:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, jolla informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen verkkosivustomme palveluita.

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: MyJemma Oy ltd. (2659785-3) 
Verkkosivut: www.myjemmacollection.com 
Osoite: Maalarinkatu 6B, 20780 Kaarina
Sähköposti: contact@myjemmacollection.com
 
 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Marko Kallio 
Osoite: Maalarinkatu 6B, 20780 Kaarina
Sähköposti: info@myjemma.fi

 

3. Rekisterin nimi

MyJemma Oy:n verkkosivuston ja MyJemma palvelun asiakasrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen ja dokumentoitu suostumus ja/tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.
 

Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja GDPR:n sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. MyJemma Oy käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen myös yhteistyökumppaneita. Teknisistä syistä johtuen osa rekisteritiedoista voidaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille. 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon;
palvelun toteuttamiseen;
asiakastapahtumien varmentamiseen;
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;
markkinointiin;
liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentettavia tietoja voivat ovat:

yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;
yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;
lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot;
maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten.

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot kerätään asiakkaan ilmoituksen mukaan, joko verkkosivuston yhteystietolomakkeesta tai tilaussähköpostissa annetuista tiedoista. Suoramarkkinointi- sekä sähköpostimarkkinointiluvat tallennetaan erikseen.

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto Ry:n ylläpitämästä asiakasrekisteristä;
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

MyJemma sivustot käyttävät evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

 

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin. MyJemma Oy voi kuitenkin tarvittaessa luovuttaa tietoja Suomen lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa rekisteristä valikoitujen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on tämän hyväksynyt. MyJemman valikoimat yhteistyökumppanit eivät saa luovuttaa näitä tietoja muille tahoille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:_n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain ja GDPR:n mukaisesti.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuolisilta palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

Asiakasrekisterijärjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistaminen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut GDPR asetuksen mukaiset oikeidet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

Yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan meihin yhteyttä sähköpostilla (info@myjemmacollection.com).

Tämä Rekisteri- ja Tietosuojailmoitus korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Saatamme päivittää tätä ilmoitusta aika ajoin, joten tarkistathan ystävällisesti verkkosivustoltamme mahdollisesti julkaistut päivitykset.

Viimeinen päivitys: syyskuu 2019